Redukcja Szkód

FES-www-sygnet-white.png

Dyrektorka Programu 

Agata Stola

a.stola@fes.edu.pl

 Redukcja Szkód

Koncepcje redukcji szkód w terapii i w programach wsparcia nakazują zaczynanie interwencji w miejscu, w którym ludzie realnie się znajdują, z ich osobistymi celami, wątpliwościami i okolicznościami, w jakich funkcjonują. Jest podejściem niskoprogowym, ponieważ do minimum ogranicza nierealistyczne często i eliminujące z programów wymagania, którym sprostać mają, a nie potrafią odbiorcy programów już na ich początkowym etapie.


Podejście takie postrzega szkodliwe konsekwencje używania substancji w tzw. continuum życia i pozwala poruszać się wzdłuż tego continuum, podejmując działania w kierunku redukcji szkód, a drobne, przynoszące poprawę sytuacji kroki są uznawane za wymierne i ważne sukcesy. W koncepcji tej abstynencja może być najlepszą opcją dla wielu osób, ale nie może być warunkiem wstępnym czy wymaganiem w decyzji o zakwalifikowaniu do programu czy prowadzenia terapii.

 

Poprawa funkcjonowania osób przyjmujących substancje psychoaktywne może nastąpić bez abstynencji jako warunku wstępnego, a rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i inne instytucje cele leczenia wręcz nie powinny ograniczać się do abstynencji. Proponowana obecnie hierarchia celów terapeutycznych zakłada ich następującą gradację:

 

  • Ograniczanie szkód zdrowotnych.

  • Poprawa funkcjonowania.

  • Abstynencja.

 

Prowadzone szeroko badania naukowe nad skutecznością programów redukcji szkód potwierdzają jej efektywność w takich obszarach, jak:

  • ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych (HIV, HCV, HBV),

  • ograniczenie śmiertelności z powodu przedawkowania narkotyku,

  • poprawa stanu zdrowia, jakości życia i zmian stylu życia,

  • uzyskiwanie wysokiego wskaźnika utrzymywania się pacjentów w terapii substytucyjnej,

  • ograniczanie ryzykownych zachowań związanych z używaniem heroiny,

  • ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego,

  • ograniczenie przestępczości.

W tym obszarze Fundacja prowadzi działania interwencyjne dla użytkowników substancji psychoaktywnych oraz osób podejmujących ryzykowne zachowania. Prowadzimy działania streetworkingowe mające na celu dotarcie do osób narażonych na poważne problemy społeczne. FES kieruje się filozofią redukcji szkód, na pierwszym miejscu stawiając zdrowie swoich klientów i klientek. Osoby uzależnione otrzymują od naszych pracowników czysty sprzęt do iniekcji, oraz informacje, żeby używać go jednorazowo oraz nie dzielić się nim z innymi osobami, natomiast pracownicy Fundacji odbierają zabezpieczone zużyte igły i strzykawki, dzięki czemu przypadkowe osoby nie są narażone na zakłucia się zanieczyszczoną igłą. Taki działania mają ogromne znaczenie dla jakości zdrowia publicznego całej społeczności lokalnej.

 

Dodatkowo takie prozdrowotne interwencje pozwalają pracownikom FES zbudować zaufanie wśród osób wykluczonych, dzięki czemu otwiera się możliwość dialogu zachęcającego do pojęcia walki z chorobą jaką jest uzależnienie. Naszym najwyższym celem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Prowadzone przez Fundacje działania antynarkotykowe z nurtu redukcji szkód, w tym promowanie korzystania przez osoby uzależnione ze sterylnych strzykawek, czy wykonywanie testów na HIV, są realizowane w Warszawie od ponad 20 lat.

 

Źródło: Dokumenty FES oraz Magazyn Świat Problemów 

Mobilny Punkt Reducji Szkód

Mobilny Punkt Redukcji Szkód to pierwszy tego typu projekt w Polsce zakładający szeroką ofertę prowadzenia programu redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w formie mobilnej –kamper. Projekt rozpoczęty został w sierpniu 2017 r. Obecnie realizowany jest do końca 2020 roku dzięki współfinansowaniu przez Urząd m. st. Warszawy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Agendę Ministra Zdrowia, firmę Glaxo Smith Cline oraz we współpracy z Fundacją PREKURSOR

Oprócz możliwości wymiany igieł i strzykawek dostępne jest bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV, HCV i kiły oraz możliwość uzyskania poradnictwa medycznego w zakresie zdrowia i bezpieczniejszych kontaktów seksualnych oraz bezpieczniejszych iniekcji. Jest to innowacyjna oferta dotarcia i wyjścia z testowaniem do użytkowników substancji psychoaktywnych poza Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne. Mobilne testowanie daje szansę dotarcia, do pustostanów, ogródków działkowych – czyli miejsc przebywania osób uzależnionych. Pozwala również zrobić test osobom niepełnosprawnym bez wychodzenia z domu. Fundacja, podobnie jak kraje europejskie, podchodzi holistycznie do kwestii zdrowotnych i opracowała projekt rozszerzenia badań o szybkie testy w kierunku HIV, kiły, HCV, które są dostępne w miejscu przebywania użytkowników. Działanie to jest otwarciem Polski na długofalowe, mobilne testowanie ukierunkowane bezpośrednio do użytkowników. Istnieje konieczność lepszego i szerszego dotarcia do osób korzystających ze środków psychoaktywnych.

 Celem projektu jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i zaoferowanie im testów bezpłatnie i anonimowo w połączeniu z fachowym poradnictwem oraz możliwości wymiany sprzętu i uzyskania wsparcia. Działanie to ma na celu poprawę stanu zdrowia (możliwość wczesnej diagnostyki i interwencji medycznej) i funkcjonowania społecznego użytkowników. Nowoczesne mobilne testowanie oparte na szybkich testach wykonywanych z krwi z palca oraz szeroki zakres usług w ramach redukcji szkód w punktach dziennego przebywania „drop in”, jest możliwością zachęcenia iniekcyjnych użytkowników do badań, które nie wymagają pobrania krwi z żyły i nie wymagają długiego oczekiwania na wynik (wynik wydawany tego samego dni, w przeciągu 20 min.). Testowanie w kierunku HIV oraz innych chorób jest bardzo istotnym elementem działań zdrowotnych i redukcji szkód, gdyż pozwala nie tylko zweryfikować status serologiczny, ale również przekazać podstawową wiedzę o HIV i innych zagrożeniach wynikających z użytkowania substancji psychoaktywnych oraz sposobach zabezpieczenia się przed konsekwencjami chorób w przyszłości.

Bardzo ważnym elementem tego projektu jest edukacja i dążenie do zmiany wzorów używania narkotyków i „dopalaczy” na mniej szkodliwe. W zespole kampera jest doradca, pracownik medyczny i osoba, która bezpośrednio pracuje z użytkownikami i prowadzi działania środowiskowe – pracownik Fundacji PREKURSOR. Połączone siły specjalistów stanowią dostęp do szerokiego serwisu zarówno w formie wymiany igieł i strzykawek, dostępu do prezerwatyw ale również edukacji z zakresu bezpieczniejszych zachowań. Działania te mają służyć zapobieganiu zakażeniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych.

W ramach projektu oferowane jest również wsparcie prawne i interwencja kryzysowa, która pozwala pomóc osobom przebywającym poza systemem wsparcia stacjonarnego.

Koordynatorka Projektu

Magdalena Ankiersztejn – Bartczak

m.bartczak@fes.edu.pl

kamper.jpg

Męskie Branie

www.meskiebranie.pl

Męskie Branie to pierwsza, ogólnopolska platforma edukacyjno - pomocowa dla osób zmagających się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i podejmujących kontakty pod ich wpływem - w skrócie chemseks. Projekt powstał w 2019 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na formę pomocy wolną od uprzedzeń, dyskryminacji i wrażliwej kulturowo. 

Jest to platforma zrzeszająca grupę specjalistów z całej Polski. Lekarzy, psychologów, seksuologów, działaczy społecznych, zajmujących się zdrowiem seksualnym, substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniami. Męski Branie pozwala na bezpośrednie kontakt ze specjalistą w swoim województwie, a także znalezienie placówki pomocowej bez obawy, że doświadczy się w niej dyskryminacji czy stygmatyzacji.

Projekt ma również na celu szerzenie edukacji w zakresie substancji psychoaktywnych, redukcji szkód i zdrowia seksualnego poprzez promowanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie bloga. Każda osoba może uzyskac odpowiedzi na pytania związane z chemseksem, narkotykami, chorobami przenoszonymi drogą płciową, PrEP, PEP poprzez bezpośredni formularz kontaktowy.

Głównym założeniem Projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni i przeciwdziałanie wykluczeniem, dlatego w ramach projektu zostały zorganizowane debaty na temat zdrowia seksualnego mężczyzn nieheteroseksualnych oraz czynny udział w Warszawskiej Paradzie Równości a w działania są angażowane osoby ze społeczności LGBT+ i sceny Drag.

Koordynator Projektu

Rafał Król

rafal.krol@fes.edu.pl

branie.JPG