top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FES.EDU.PL

Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Twoje dane, w tym dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119/1) oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Poniżej znajdziesz informacje o zasadach i celach przetwarzania przez nas Twoich danych zbieranych podczas Twoich wizyt na stronach serwisu fes.edu.pl oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

1. DEFINICJE

Administrator – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych, którym jest Fundacja Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000111176;

Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Odbiorca Danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia Dane Osobowe;

Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119/1);

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fes.edu.pl;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jego funkcjonalności.

2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Fundacja Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000111176.

Z Administratorem można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: Fundacja Edukacji Społecznej ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@fes.edu.pl.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

Korzystanie z Serwisu

Podczas przeglądania treści Serwisu Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika takie jak: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikowi treści zawartych w Serwisie; podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest w takim przypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług

– w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Korespondencja email

W przypadku przesłania przez Użytkownika korespondencji do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, Dane Osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia komunikacji i załatwienia sprawy objętej korespondencją; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze otrzymanej korespondencji.

Korespondencja elektroniczna jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych Osobowych i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

4. PLIKI COOKIES

Administrator używa znaczników internetowych w postaci plików cookies w celu dostarczania usług drogą elektroniczną i poprawności działania Serwisu oraz prowadzenia statystyk korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer tablet, smartphone itp.) podczas korzystania Serwisu.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

W celu dostarczania Użytkownikom usług Serwisu Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Są one instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych poprzez stosowanie niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ANALITYCZNE PLIKI COOKIES

W celu pozyskania danych statystycznych dotyczących liczby wizyt Użytkowników oraz ich ruchu w Serwisie Administrator stosuje tzw. analityczne pliki cookies. W ten sposób Administrator pozyskuje wiedzę, z których stron i usług Serwisu Użytkownicy korzystają najczęściej a z których najrzadziej, a dzięki temu jest w stanie dostosowywać treści i usługi Serwisu do oczekiwań Użytkowników. Informacje zbierane przez analityczne pliki cookie są agregowane i nie mają na celu ustalenia tożsamości Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w związku ze stosowaniem przez Administratora niezbędnych i analitycznych plików cookies w tym celu jest uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych osobowych poprzez wykorzystanie analitycznych plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika udzielonej w oknie zarządzania zgodami cookies. Użytkownik może odwołać zgodę w każdym czasie poprzez to samo okno zarządzania zgodami cookies.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania określonych plików cookies zawartość Serwisu może nie być poprawnie wyświetlana. 

Z instrukcją konfiguracji dla każdej z przeglądarek można zapoznać się pod klikając na odpowiedni link:

Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Safari

Dane Osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

 

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody – do momentu cofnięcia zgody, ograniczenia zgody lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę.

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (odpowiednio 3 lata lub 6 lat).

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

W celach podatkowych i rachunkowych Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści Danych Osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych Osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@fes.edu.pl.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

7. ODBIORCY DANYCH

W związku z usługami świadczonymi przez Serwis Administrator ujawnia Dane Osobowe Użytkownika podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom usług IT oraz hostingu.

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione podmiotom lub organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Dane Osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych Użytkowników, w szczególności Użytkowników przekazujących Dane Osobowe za pomocą formularza, Administrator stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające, że dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby upoważnione i jedynie w zakresie niezbędnym ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator dokłada starań, aby Dane Osobowe ujawniane przez Administratora współpracującym podmiotom i podwykonawcom były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych pozyskiwanych przez Administratora podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Serwis jest zabezpieczony kodem SSL.

W Serwisie mogą być umieszczone odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane przez administratorów takich stron, jak również za ich poprawne działanie oraz za szkodę wynikającą z korzystania takich stron.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 31 października 2023 r.

Polityka Prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie z uwagi na zmianę oferowanych usług za pośrednictwem Serwisu lub zmian obowiązujących przepisów prawa i ich interpretacji.

bottom of page